ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމު

[caption id="attachment_2956" align="aligncenter" width="384"] Photo copyrights sun.mv[/caption] 2013 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އުސޫލު އާއި އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. މި އުސޫލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން

ހަވީރު ނިއުސް ސަރވިސް: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން (ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިންސުރެ ވެސް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަ އެވެ. އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި، އިމާރާތްކުރުމުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ހަމަށް، އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމެއް، އެމީހުންނަށް ހިޔާމަތް ދިނުމެއް ނޯވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވީލްޗެއާއެއްގައި ދާ މީހަކަށް ތަނަކަށް ނުވަދެވެ އެވެ. ދޮރާ ހަމައިން ޖެހޭނީ މަޑުކުރާށެވެ. މިކަހަލަ ހުރަސްތަކާ ހެދި އެތައް ކުދިންނަކަށް ވަނީ ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ލައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ލައިފި

ޚަބަރު:   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްކަށް ސަރުކާރުންދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި މިހާތަނަށް 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ފޯމްލައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރި ފެކްޓް ޝީޓެއްގައި ބުނަނީ އިނާޔަތުގެ ފައިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން މިހާތަނަށް 4288 ފަރަތާކުން ފޯމް ލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 2318 ފޯމްގެ މައުލޫމާތު ބަލައި ޗެކްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 2000ރ. ގެ އިނާޔަތް ދޫކުރަން އެންސްޕާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް 68...

read more