2008 ގައި ހއ. އަދި ހދ. އިން ކުރެއްވި ސަރވޭ ދަތުރުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަށް

2008ގައި، އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ(ސީ.އެފް.ޕީ.އޭ) އާއި ހޭންޑިކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލްއާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރވޭ ދަތުރުތަކެއް ހއ އަދި ހދ އަށް ކުރިއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް މިހާރު ބާއްވަމުންގެންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، 2008ގައި މި ކުރެވުނު މުޙިއްމު ސަރވޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ލިޔެލާނަމެވެ.

read more