ޑައުންސް ސިންޑްރޮމް

ޑައުންސް ސިންޑްރޮމްއަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ސެލްތަކުގައި ޖެނެޓިކް މާއްދާ ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައެއްފަހަރަށް ކްރޮމޮޒޯމް ބައިބައިވެ ބެހިގެން ދިއުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކުން ކުރިމަތިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެކެވެ. ޑައުންސް ސިންޑްރޮމް ދިމާވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބު: އިންސާނާގެ ހަށިގަޑުގައި 46 ކްރޮމޮޒޯމްވެއެވެ. ފިރިހެންމީހާގެ ދަރިފަނި އަދި އަންހެން މީހާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ބިހުގައި ހުންނަ 23 ކްރޮމޮޒޯމް އެކުވެ 46 ކްރޮމޮޒޯމް ހަމަވެއެވެ. މިގޮތުން އަންހެން މީހާއާއި ފިރިހެން މީހާގެ ސެލްތައް ގުޅިބައިބައިވާ ވަގުތު ކްރޮމޮޒޯމްއަށް އަށް އަންނަ ނުވަތަ ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަންވާ 46 ކްރޮމޮޒޯމްގެ ބަދަލުގައި 47 ކްރޮމޮޒޯމްއަށް ބަދަލުވެއެވެ. މިއިތުރުވާ ކްރޮމޮޒޯމްގެ ސަބަބުން ޑައުންސް ސިންޑްރޯމްއޭ ކިޔާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުއްޖާގައިހުރެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްތަކަކާއި ދިމާވެއެވެ. ކުއްޖާގެ ތޫނުފިލިކަމަށް ގެއްލުން ލިބުމާއިއެކު މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަނެވޭނެ ސިފަތަކެއް ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި ވެއެވެ. ޑައުންސް ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ގިނަކުދިންނަށް ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިވުމުގެ މައްސަލައާއި، ހިތުގެ ބަލިތައް އަދި ވަރަށް ގިނައިން އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހެއެވެ. އެހެންކުދިންނާއި އަޅާބަލާއިރު މިކުދިންނަށް ލޮލުގެ މައްސަލަތައް ތަޖުރިބާ ކުރަންޖެހެއެވެ. ބައެއްތަޖުރިބާކާރުން ބުނުއްވާ ގޮތުގައި ހަމަޢުމުރުގައި ވިހާ މީހާއަށްވުރެން 35 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިބޭކުދިންނަށް މިކުނުޅެދުންތެރިކަން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ސިފަތައް: - އެންމެ ތުއްތު އިރު ކުއްޖާގެ މަސްތަކުގައި ވަރު ނުހުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ރޮއެ ހެދުން. - ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުން ލަސްވުން. - ކަންފަތް ތިރީގައި ވުމާއި، އަނގަ ހުޅުވިފައި ނުވަތަ މަތީ ތަލި އުސްވެފައި ދޫ ބޭރަށް ނުކުމެފައިވުން. - ލޮލުގެ ބޮނޑި ދުޅަވެ ފުއްޕާފައި ހުންނަ ގޮތަށް ހުރުން. - ކަރުކުރުވެފައި، މޫނު ފަތާވެފައި އަދި ބޮލުގެ ފުއްކިބަ ފަހަތަށް ފުޅާވެފައި ވުން. - ހަށިގަނޑުގެ އަގުނުތައް (ހަތަރެސްފައި) ކުރުވެފައިވުން، ޢުމުރުފުރައިގެ އެހެން ކުދިންނަށްވުރެން ކުރުވުން. - ފައިތިލަ ފަތާވެފައި، ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލި ކުޑަކޮށް ބޭރަށް ފޭވެފައި ހުރުން. - ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވުން. އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް: - ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުން ލަސްވާނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަކަށްދައްކައިގެން ދަރިފުޅުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުން. - ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުރެއްޖެނަމަ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ލަފާހޯދުން. - ސްޕީޗް ތެރަޕީ ދިނުން. - ކުއްޖާގެ ކިބައިގައިވާ ނުރަގަޅު އާދަކެޑުވުން. - ޢުމުރުފުރައިގެ އެހެން ކުދިންނާއެކު އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން. - އަމިއްލަ ކަންތައް އަމިއްލައަށް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން. - އަމިއްލަ ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަރިފުޅަށް ދިނުން. - މުޖްތަމައުގައި އުޅެންދަސްކޮށްދިނުމާއި ރައްޓެހި ނުރައްޓެހި އަންގައި...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމު

[caption id="attachment_2956" align="aligncenter" width="384"] Photo copyrights sun.mv[/caption] 2013 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އުސޫލު އާއި އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. މި އުސޫލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ. މި އުސޫލުގައި "މިނިސްޓްރީ" މިހެން ލިޔެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ނުވަތަ އެ އިރެއްގައި ދައުލަތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މެންޑޭޓް ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ. މި މައުލޫމާތަކީ ގިނަފަރާތަކަށް އިނގޭނޭހެން ހުންނަންޖެހޭނޭ މައުލޫމާތެއްކަމުގައި ޔަފާއު ޑޮޓް އިންފޮ އިން ދެކޭތީވެ، މި މަޢުލޫމާތު ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަޅުގަޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު [download id="40"] ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދޭ ފޯރމް [download id="41"] ޚަބަރުތަކުން: - ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ފްލެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން

ހަވީރު ނިއުސް ސަރވިސް: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން (ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިންސުރެ ވެސް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަ އެވެ. އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި، އިމާރާތްކުރުމުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ހަމަށް، އެމީހުންނަށް ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމެއް، އެމީހުންނަށް ހިޔާމަތް ދިނުމެއް ނޯވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވީލްޗެއާއެއްގައި ދާ މީހަކަށް ތަނަކަށް ނުވަދެވެ އެވެ. ދޮރާ ހަމައިން ޖެހޭނީ މަޑުކުރާށެވެ. މިކަހަލަ ހުރަސްތަކާ ހެދި އެތައް ކުދިންނަކަށް ވަނީ ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވީލްޗެއާއެއްގައި ދާ ކުއްޖާ އަށް ކްލާސް ރޫމްގެ ދޮރު ކައިރިން މަޑުކުރަން ޖެހުމަކީ މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ހަދާފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ އެ ކްލާސްރޫމަށް، އެގޮނޑީގައި އެ ކުއްޖާ އަށް ވަދެވޭ ގޮތަށެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދަން ދާން ޖެހޭ އެހެން އިދާރާތައް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ އެފަދަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުމެވޭ ގޮތަކަށެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމުގެ މާނަ އަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އުފާތަކުން އެމީހުން މަހުރޫމްވުމެއް ނޫނެވެ. ކަންފަތަށް ނީވޭ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަންތައް ފުދޭ ވަރަށް ތައުލީމު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އޮވެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އެކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ. ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުއްޓަސް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ގެންގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހެ އެވެ. އޭރުން ހަމައެކަނި ދައުލަތުން ދޭ އެއްޗަކަށް ބިނާނުވެ، އަމިއްލަ އަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އާދަ އަށަގަންނާނެ އެވެ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގައި ކަންކަން ފުރިހަމަވާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އާންމުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މުޖުތަމައުގެ ހައްގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރީތި އާދަ އަށަގަންނުވައިގެންނެވެ. މި ޒަމާނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމުގެ މާނަ އަކީ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކުން އެމީހުން މަހުރޫމްވުމެއް ނޫނެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެތައް ބަޔަކު އެކި ދާއިރާތަކުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދައި، ވިޔަފާރި އާއި އެހެނިހެން ފަންނުވެރިކަމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވެފައިވަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ހާސިލްކުރުމާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރުމަށް މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ވަކި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެމީހުންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާ ނުލައި، ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގުތަކެއް ދައްކައިދޭން ޖެހެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުގައި މިހާރަށް ވުރެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ވާޖިބަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނައި، ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، ފަސޭހަކޮށް ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން، ވަރަށް މުހިންމެވެ. ޓްރެކްބެކް ލިންކް: -  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނުނު އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނުނު އަށް  ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2010 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަކިއުން އިއްވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުޙަލާގައިގައެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަޑު ދެކޭގޮތުގައި މި އިޞްލާހަކީ މުޙިންމު އިޞްލާހެކެވެ. މިހާރު ޤާނޫނު ނަމްބަރު 8/2010 އިންނަ ގޮތުން ކައުންސިލްގައި އެކުލެވިގެންވާ ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއިބެހޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން، އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއް ގޮތުގައި އިނުމުން މި މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރުން ގެ ބަދަލުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަޑު ތާއީދުކުރާ...

read more

ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމްވުން

އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން އިޙުސާސް ކުރަންޖެހޭނީ ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާއިރު ނުވަތަ ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އައުމަށްފަހު ކަންފަތަށްލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.   ދިމާވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބު: - ކަންފަތުގެ ބައިތައް، ނާރުތައް ، ލޭހިގާ ހޮޅިތައް ފަދަބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބުން. - ސިކުނޑީގައިވާ އަޑުއިވުމުގެ ނިޒާމް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބަޔަށްގެއްލުމެއް ލިބުން. - ވާރުތަވުމުގެ މައްސަލަ. - ލޭގެގުޅުމެއް ވާ ދެމީހަކު ކައިވެނިކުރުން. - މާބަނޑުއިރު އެކްސްރޭ ނެގުމާއި އަދި ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާނުލައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން. - ކަންފަތުން ދޮސްއައިސް އިންފެކްޝަން ހެދުމުން އެކަމުން ފަރުވާއެއްނެތި ލަސްވުން. - ކަންފަތްސާފުކުރުމަށް ބައެއްކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުން. - ކަންފަތްމަތީ ބާރުއެތިފަހަރު ޖެހުން. - ބާރުގަދަ އަޑުތަކަށް ކުއްލިއަކަށް އެކްސްޕޯސް ކުރުން.   މިފަދަ ކުއްޖަކު ދެނެގަންނާނެގޮތް: - ފުރަތަމަ 3 މަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ 3 ފޫޓްދުރުން އަންނަ އަޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުން. - އުމުރުން 18 މަހާއި 3 އަހަރާ ދެމެދު ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށް ޝައުޤުވެރިނުވުން. - ސުވާލެއްކުރުމުން ނެގުމެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަކަހަލަގޮތަކަށް މޫނުމަތި ހުރުން. - ސްކޫލްގައި ނަގައިދޭ ފިލާވަޅުތައް ދޭހަވުމަށް އުދަގޫވުން. - މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް އުޅުމަށް އުދަގޫވުން. - ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮލުގެ ބޭނުންކުރުން . - ޢެއްޗެހިތަކުގެ ނަންބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ޢިޝާރާތުން ދެއްކުން. * ނޯޓް: ކުއްޖާގެ އިވުމުގެ މައްސަލެއެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ އަމިއްލައަކަށް ޓެސްޓްކުރެއްވިދާނެއެވެ. ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ދެގޮތުގެ މިސާލު ބައިވެރިން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެހެން ގުރޫޕްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް: - މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ޤަވާޢިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން. - މާބަނޑުއިރު ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާނުލާ ބޭސްބޭނުން ނުކުރުން. - އަޔޮޑިންހިމެނޭ ލޮނުބޭނުން ކުރުން. - ކަންފަތުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ވީއެންމެ އަވަސްފުރުޞަތުގައި ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުން (ކަންފަތަށް ދިމާވާކަހަލަ މައްސަލަތައް ޤްރޫޕް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މިސާލުތައް އެހެން ބައިވެރިންނަށް ކިޔާދިނުން) - ބާރުއަޑުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު އެމަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ބޭނުންކުރާ ހެޑްފޯން ބޭނުންކުރުން. - ކަންފަތަށް އެކި އެއްޗެތި ނުބޭނުން. - ކުއްޖާ ކުޑައިރުއްސުރެން ހިޔަރިންއެއިޑްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އިވުމުގެ މިންވަރު ތަރައްޤީކުރެވޭނަމަ ޤަވާޢިދުން އެއިގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. - ޢާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުންނާ އެއްވެސް ތަފާތެއްނުކުރުން. - ވާހަކަދައްކަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ކުއްޖާއަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން. - ކުއްޖާގެ ހުނަރެއްހުރިނަމަ އެކަމެއް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. - ދަރިމައިވާ ޢުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ބަލިތަކަށް ވެކްސިން...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ލައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ލައިފި

ޚަބަރު:   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްކަށް ސަރުކާރުންދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި މިހާތަނަށް 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ފޯމްލައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރި ފެކްޓް ޝީޓެއްގައި ބުނަނީ އިނާޔަތުގެ ފައިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން މިހާތަނަށް 4288 ފަރަތާކުން ފޯމް ލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 2318 ފޯމްގެ މައުލޫމާތު ބަލައި ޗެކްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 2000ރ. ގެ އިނާޔަތް ދޫކުރަން އެންސްޕާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް 68 ފަރާތަކަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކަމަށް ބަލާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ތެލަސީމިޔާ ބައްޔާއި ހިތުގެ ބައްޔާއި ހަކުރު ބަލިތައް ފަދަ ބަލިތަކުގެ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ހުރި ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންސްޕާއަށް ނުފޮނުވާ ހުރީ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާއި ބޭންކް އެކައުންޓާއި އައިޑީކާޑްފަދަ މުހިންމު ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުލިބުމުންނާއި ސިދާ މުއާމަލާތް ކުރާނެ ނަމްބަރެއް ނެތިގެން މަޑު ޖެހިފައިވާ ފޯމްތައް ކަމަށެވެ. "... މިނިސްޓްރިން މިގެންދަނީ ނުނިމި ހުރި ފޯމްތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ،" ނޫސްތަކަށް މީނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމު ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވެ އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރީ މިދިއަ އަހަރު އެވެ. އެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަވައިލައިފަ އެވެ. ޓްރެކްބެކް: ސަން: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށް އެދި 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމް ލައިފި އަޕްޑޭޓް: މިއަދު،11/05/2011ގައި އެންސްޕާއަށް ގޮސްގެން ބެލިބެލުމުން މިއަދަދުތައް ދިމާނުވާކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން 2318 ފޯމް އެންސްޕާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާއިރު، އޭގެ 2 ދުވަސް ފަހުން މިއަދު 11:00 އާއި ހަމައަށް އެންސްޕާއިން އެލަވަންސް ދޫކުރާކަމަށްވަނީ އެންމެ 1372...

read more

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކުއްޖާގެ ޢުމުރާ އެއްވަރަށް ސިކުނޑި ތަރައްޤީވަމުން ނުދިއުމެވެ. މިހެންވެއްޖެނަމަ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުން ލަސްވާނެއެވެ. ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އޭގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައިވާނަމަ އެކުދިން ދެނެގަތުމަށް ވަރަށްފަސޭހަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖާ ކުޑަވެފައި ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަނަމަ މިފަދަކުދިން ދެނެގަތުމަށް އުދަގޫވާނެއެވެ. ބޭރުފުށުން ފެންނަންހުންނަ ބައެއް ސިފަތަކުންނާއި ކުއްޖާ އެކަށީގެންވާވަރަށް ހެދިބޮޑުވަމުންނުދާނަމަ ކުއްޖާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ. މިފަދަ ކުދިން އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެހެންމީހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ. މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބު: - ދަރިމައިވުމުގެ ޢުމުރު އެކަށީގެންނުވުން. - ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން. - ވާރުތަވުން. - މާބަނޑުދުވަސްވަރު މަދުން މިނަރަލްސް ލިބުން. - ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާނުލާ ބޭސްބޭނުން ކުރުން. - ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން. - ބޮލަށް އަނިޔާވުން - މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުން. މިފަދަ ކުއްޖަކު ދެނެގަންނާނެގޮތް: - ހެދިބޮޑުވުމުގެ މަރުޙަލާތައް ލަސްވުން. - މާބޮޑަށް ހަލަނިވުން . - އުގެނުމަށް ދަތިވުން. - ބައެއްފަހަރު ފެނުމާއި އަޑުއިވުމުގެ ޙިއްސަށް އަސަރުކުރުން. - ފިޓްޖެހުން. - ހަށިގަޑު ސީދަލަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުން. - ތަދުވުމާއި، ފިނިކަން އަދި ހޫނުކަން އިޙްސާސްނުވުން. - ތިމާއާއި އެއްވަރުގެ ކުދިންނާއި ގުޅިގެން އުޅޭމިންވަރު ކުޑަވުން. - ހަނދާންބަލިވުން. - ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދަތިވުމާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް އުދަގުވެފައި މަދުވުން. - ކަންތައްތަކަށް ހުންނަ ޝަޢުޤުވެރިކަން ކުޑަވުން. އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް: ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުމަކީ މުޅިންފަސޭހަވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނީ އެއީ ބައްޔެއްނޫނެވެ. ވީމާ ބޭހަކުންވެސް އަދި އޮޕްރޭޝަންކޮށްގެންވެސް އެކަން އެއްކޮށްރަގަޅެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަކުދިންނަށް ދެވޭ ޚާއްޞައެހީތެރިކަމަކާއި ތަމްރިނުތަކަކުން އެކުދިންނަށް އުގަންނައިދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކުދިންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިގަނެވޭވަރު ކޮށްދެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޅަޢުމުރުގައި އެފަދަ ތަމްރިނުތަކެއް ދިނުން...

read more

ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

  ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމކީ މީހާގެ ފެނުމުގެ މިންވަރު ހުންނަންވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށުވުމެވެ. ފެނުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް މީހެއްގެ ފެނުމުގެ މިންވަރަކީ 6/6 އެވެ. މިމިންވަރަށް ވުރެ ފެނުން ދަށްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ އެމީހެއްގެ މިންވަރު ދަށްވީއެވެ. މީގެ މާނައަކީ 20 ފޫޓްގައި ފެންނަތަކެތި ނުވަތަ ދެނެގަނެވޭ ތަކެތި 10 ފޫޓަށް ކައިރިވެގެން ނޫނީ ނުފެނުމެވެ. ބައެއްމީހުން އުފަންވާއިރުވެސް ލޮލުގެ ބާރުދެރަވެ ފެނުމުގެ ޙިއްސަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އައުމަށްފަހުގައިވެސް ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލިގެންދެއެވެ. ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ލޮލުގެ ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ފޫބައްދައިދޭން އިތުރު ޙިއްސެއް އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށްހީއެކެވެ. މިކަންފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެމީހުން އެހެންމީހުންނަށްވުރެން ބޮޑަށް އެހެން ޙިއްސުތަކުގެ ބޭނުންކުރެއެވެ. މިގޮތުން އަޑުއެހުމުގެ ހިއްސު ، ވަސްދެނެގަތުމުގެ ޙިއްސު އަދި ބީހުމުގެ ޙިއްސުގެ ބޭނުން ބޮޑަށްކުރެއެވެ. ދިމާވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބު: - ލޮލުގެ މައިނާރު ނުވަތަ ލޭދައުރުކުރާ ނިޒާމްފަދަ ބައިތަކަށް ގެއްލުންވުން. - ސިކުނޑީގައިވާ ފެނުމުގެ ނިޒާމް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބަޔަށް ގެއްލުންވުން. - ބައެއްކަހަލަ ބަލިތައް. (ކޯނިއަލް އަލްސާ، ލޮލަށްފުސްއެރުން މިފަދަ ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުހޯދުމުގެ ސަބަބުން) - ރެޓިޓައިނިސް ޕިގްމެންޓޯސާ މިއީ ލޭގެ ގުޅުންހުންނަ މީހުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖީންތަކުގެ ބާރުދަށްވެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ބެނުންވާ ރޮޑްސްތައް މަޑުމަޑުން ނެތިދިއުމުގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުމަށް ބަދަލުއައުން. މިފަދަ ކުއްޖަކު ދެނެގަންނާނެގޮތް: - ކައިރި ނުވަތަ ދުރު ބަލަން އުދަގޫވުން. - ތަންތަން ބެލުމަށް ލޯ ނުވަތަ  ބޯ ޙަރަކާތްކުރުން. - ލޯ ނުސާފުވުން ، ފަނޑުކުލައަކަށް ހުރުން. - އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގައި އުދަގޫކަމެއް ހުރުން ، އެއްޗެހީގެ އެހީގައި ދިއުން. - ބޯޑްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ނުވަތަ ފޮތުގައި ކުދިކޮށް ހުންނަ ލިޔުންތައް ކިޔަން އުދަގޫވުން. * ނޯޓް: ކުއްޖާގެ ފެނުމުގެ މައްސަލެއެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ އަމިއްލައަކަށް ޓެސްޓް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.   ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ދެގޮތުގެ މިސާލު ބައިވެރިން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެހެން ގުރޫޕްތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް: - މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރަގަޅުކާނާ ކެއުން - ވިޓަމިން އޭ އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުން - ޅޮލުގެ މައްސަލައެއް އުޅެކަމަށް ޝައްކުވާނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން . އެއީ ބައެއްފަހަރު އައިނުގެ އެހީގައި ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެސް ޑިވައިސްއެއްގެ އެހީގައި ފެނުން އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދީ ހިފެހައްޓައިދީ އަދި ފެނުން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްވެސް އެހީވެދެއެވެ. - އެހެން ޙިއްސުތަކުގެ އެހީގައި ކުއްޖާކަންތައްތައް ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ބާރުއެޅުން. - އަމިއްލަ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް...

read more

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ބުއްދީގެގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިވެފައިވުން ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން މިފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ކަންތައްތައް ކުރާ މިންވަރަށް ނުކުރެވުމެވެ. ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދިމާވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި މިފަދަ ކުއްޖަކު ދެނެގަންނާނޭގޮތާއި އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޔަފާއުގެ ބްލޮގްގައި އަޅުގަޑު އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންތައް ހިމެނޭގޮތަށްވެ. ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމްވުން ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ޑައުންސް ސިންޑްރޮމް އޯޓިޒަމް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ...

read more

2008 ގައި ހއ. އަދި ހދ. އިން ކުރެއްވި ސަރވޭ ދަތުރުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަށް

2008ގައި، އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ(ސީ.އެފް.ޕީ.އޭ) އާއި ހޭންޑިކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލްއާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރވޭ ދަތުރުތަކެއް ހއ އަދި ހދ އަށް ކުރިއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް މިހާރު ބާއްވަމުންގެންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، 2008ގައި މި ކުރެވުނު މުޙިއްމު ސަރވޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ލިޔެލާނަމެވެ.

read more
Page 1 of 212